top of page
צוללן

ייעוץ רפואי ואישור לפני צלילה

צלילה ספורטיבית הנה ספורט בטוח ומהנה המתאים לצעירים ומבוגרים כאחד.

עם זאת הצלילה מתבצעת בסביבה חדשה וזרה לאדם.

כדי לצלול בבטחה פותחו לאורך השנים נהלים מדויקים ומפורטים שמטרתם לאפשר צלילה בטוחה.

הקריטריונים הרפואיים לאישור ולפסילה של צוללים פותחו יחדיו על ידי רופאי הצלילה וועדת הצלילה של החברה הישראלית לרפואה ופיזיולוגיה היפרבארית וצלילה.

הצורך באישור הרפואי ובדיקת הצוללים, לא נועד להגביל אנשים מלצלול אלא להפך, לאפשר לכל אחד היכול לצלול, לעשות זאת בבטחה.

מידע כללי לפני פנייה לרופא צלילה: 

  • הגיל המינימאלי לצלילה ספורטיבית הינו 12 שנים. עד גיל 18 שנים יש צורך באישור בכתב משני ההורים.

  • מועמד לצלילה ספורטיבית בגלאים 12-45 שנים ימלא טופס אנמנזה מפורט שאושר על ידי הרשות לצלילה ספורטיבית. הערכת מצבו הרפואי של המועמד תעשה בהתאם למידע שבשאלון זה.

תוקפה של הבדיקה הרפואית או השאלון התקין הינה עד גיל 45.

  • מועמד לצלילה מעל גיל 45 יעבור בדיקת רופא צלילה כולל בדיקה גופנית ומבחן אק"ג במאמץ.

רופא הצלילה יכול לדרוש ביצוע בדיקות נוספות בהתאם למצבו הרפואי של המועמד.

היעוץ אינו מתבצע דרך קופות החולים.

bottom of page